ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลา การทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลา การทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลา การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลา การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลา การทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวัน เวลา การทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง กำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
ประกาศที่ ฝทม. 2 /2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวงในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศที่ ฝทม. 2 /2564 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวงในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล
ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย ลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง