ประชาสัมพันธ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ผลการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ผลการสอบ

"สำหรับผู้ที่ผ่านและเรียกให้มารายงานตัวในวันที่ 29 ต.ค.61 ขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมลงในแบบประวัติพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ทาง https://www.mea.or.th/inputnew ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 ต.ค. 61"

(โปรดใช้ Browser Chrome หรือ Firefox ในการกรอกข้อมูล)
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ผลการทดสอบปฏิบัติการขับยานต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ และการสอบสัมภาษณ์ 26.) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
คลิกที่นี่้เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ผลการทดสอบปฏิบัติการขับยานต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift  การขับรถบรรทุก 6 ล้อ และการสอบสัมภาษณ์ 26.) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และกำหนดการ ตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Caree Workshop การทดสอบปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และกำหนดการ ตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ การเข้าร่วมกิจกรรม MEA Caree Workshop การทดสอบปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) คุณวุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน) โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. ตำแหน่ง นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี การบัญชี หรือ การเงิน หรือการตลาด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.1 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานหน่วยธุรกิจ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.2 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานหน่วยธุรกิจ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3.3 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานหน่วยธุรกิจ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ตำแหน่ง วิศวกรสื่อสาร 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ตำแหน่ง บุคลากร 4 คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 7. ตำแหน่ง บุคลากร 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 8. ตำแหน่ง นิติกร 4 คุณวุฒิปริญญาตรี  นิติศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 9. ตำแหน่ง นักฝึกอบรม 4 คุณวุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. ตำแหน่ง เลขานุการ 4  คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4  คุณวุฒิปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 13. ตำแหน่ง นักบัญชี 4  คุณวุฒิปริญญาตรี การบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 14. ตำแหน่ง นักการเงิน 4  คุณวุฒิปริญญาตรี การบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 15. ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) คุณวุฒิปริญญาตรี การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 16. ตำแหน่ง นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) คุณวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.1 ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 17.2 ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 18. ตำแหน่ง เภสัชกร 4  คุณวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 19. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาการ 4  คุณวุฒิปริญญาตรี การพยาบาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 20. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 3  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 21. ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 22. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 23. ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 24. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคเครื่องกล 3  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 25. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 26. ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศที่ ฝทม. 4/2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน